שאלה מספר:1


3190
 • מעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה, יראו אותו כשני מעברי חצייה נפרדים.
 • אין הבדל בין מעבר חצייה מחולק למעבר חצייה לא מחולק. שניהם נחשבים מעבר אחד.
 • מעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה הוא מעבר חצייה אחד ארוך.
 • יש להתייחס למעבר החצייה כאל שני מעברים, רק אם יש גינה המפרידה ביניהם.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • מותר, אבל רק לצורך כיוון מקלט הרדיו או הפעלת המצית.
 • אסור, פרט להחלפת הילוך או לאיתות במחוון הכיוון (וינקר) או להבטחת פעולתו התקינה של הרכב.
 • אסור בכל מקרה.
 • מותר, לצורך שימוש בטלפון נייד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • לשמור מרחק 100 מטרים לפחות מאחוריו.
 • לשמור מרחק 150 מטרים לפחות מאחוריו.
 • לשמור מרחק 200 מטרים לפחות מאחוריו.
 • לשמור מרחק 50 מטרים לפחות מאחוריו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • כן, חובה לציית, ובזהירות רבה.
 • לא, אין חובה לציית.
 • כן, פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור " אסורה הכניסה".
 • כן, פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור "עצור".
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • רק בעת הנהיגה בזמן תאורה.
 • בעת הנהיגה ביום ובלילה בכל דרך כל ימות השנה.
 • רק בעת הנהיגה בכל דרך בלילה.
 • בעת הנהיגה בכל דרך בכל ימות השנה בשעות היום בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • בכל דרך שהיא לאחר איתות מתאים.
 • בקשת רחבה מימין הכביש לכל נתיב בכביש שאליו אני נכנס.
 • מכל נתיב בכביש לנתיב הימני ביותר בכביש אליו אני נכנס.
 • בנהיגה במהירות סבירה, ללא הפרעה או סיכון, מהנתיב הימני לנתיב הימני בכביש אליו אני נכנס.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • מכל נתיב, אלא אם כן יש תמרור האוסר זאת.
 • כאשר יש קו לבן רצוף.
 • אך ורק בצומת מרומזר כשהפנייה שמאלה מותרת.
 • אך ורק בצומת בלתי מרומזר שבו מותרת הפנייה שמאלה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • מותר לעבור על פניו מצדו הימני, רק אם הוא רכב אטי.
 • אסור לעבור על פניו מצדו הימני.
 • מותר לעבור על פניו מצדו הימני.
 • מותר לעבור על פניו מימינו רק ברכב נוסעים פרטי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • גם אם ברכב נוהג אדם המתלווה לנכה.
 • גם כשהנכה אינו ברכב.
 • לצורך נסיעה למוסך בלבד.
 • רק כשהנכה הוא הנוהג ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10


3113
 • מנתיב 1 לנתיב 4.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 4.
 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 4.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • לא - פרט להוראה של עצירת רכב.
 • בדרך כלל לא.
 • לא - רק להוראה של הצגת רישיון נהיגה.
 • כן, כמו לשוטר אזרחי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • אין הגבלה על עצירה וחנייה, אלא אם כן מוצב תמרור מתאים.
 • העצירה והחנייה אסורות אף בשול הדרך.
 • העצירה מותרת לאוטובוסים בלבד.
 • העצירה והחנייה מותרות רק במקביל למדרכה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • כל התשובות לא נכונות.
 • כשהאורות ברכב אינם תקינים.
 • ללא מגבים כלל.
 • בצמיגים שעומק חריציהם פחות ממ"מ אחד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14


3700
 • אתה תיכנס ראשון (3), אחר כך הרכב האדום (2), ואחרון ייכנס הרכב הירוק (1).
 • הרכב הירוק (1), אחריו אתה (3), ואחרון ייכנס הרכב האדום (2).
 • הסדר פשוט – המגיע ראשון נוסע אחרון.
 • ראשון ייכנס הרכב הירוק (1), אחריו ייכנס הרכב האדום (2), ואחרון אתה (3).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15


3208
 • מותר – לפחות שישה מטרים מן המפגש.
 • מותר – לפחות ארבעה מטרים מן המפגש.
 • מותר – לפחות 20 מטרים מן המפגש.
 • מותר – לפחות 12 מטרים מן המפגש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • נאסר עליו לנוע ללא אישור חברת הביטוח.
 • רשאי לנוע ללא הגבלה אם אין בו סכנת בטיחות לתנועה.
 • נאסר עליו לנוע בדרך, אלא אם כן אושרה תנועתו בטופס ההורדה.
 • רשאי לנוע עד שבוע ימים מיום שהורד מהכביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • קרוב ככל האפשר לשפתו הימנית.
 • במקום שבו נוסע כל רכב אחר.
 • קרוב ככל האפשר לשפתו השמאלית כאשר פניו אל מול התנועה.
 • בשום חלק. הרכיבה על אופניים אינה מותרת בכביש כלל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • לא. משרד הרישוי אינו רשאי לעכב חידוש רישיון נהיגה ללא הסכמתו של בעל רישיון הנהיגה.
 • כן. היא רשאית לעכב בגין כל קנס שהוטל על ידי כל גוף ממשלתי.
 • כן. משרד הרישוי רשאי לעכב בתנאי שהקנס כולל גם רישום נקודות בשיטת הניקוד בתעבורה.
 • כן, בתנאי שהקנס הוטל עקב עבירת תעבורה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19


3105
 • בנהיגה במהירות אטית ובסטייה חדה.
 • לאחר איתות ומבט במראות בלבד.
 • בתנאי שלא ייגרם סיכון או הפרעה לעוברי דרך.
 • אסור לסטות כלל מנתיב הנסיעה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • עד שלוש שנים מאסר, בנוסף על עונשים אחרים.
 • שש שנות מאסר בפועל ועוד שנתיים מאסר על תנאי.
 • קנס של 80,000 שקל.
 • יהיה פטור מעונש אם יציג רישיון נהיגה תקף בתוך שבעה ימים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • ניתן היתר מיצרן האופנוע.
 • הדבר צוין בתעודת הביטוח.
 • ניתן היתר לכך מיבואן הרכב.
 • הדבר צוין ברישיון הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • מותרת, בכל אופנוע.
 • מותרת, אם המפלט הותקן בידי מתקין מורשה.
 • מותרת, באופנוע כבד בלבד.
 • אסורה לחלוטין.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • המהירות המתאימה לתנאים ולנסיבות ואינה גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.
 • המהירות שהנוסעים ברכב מאיצים לנסוע בה. הנוסעים צודקים תמיד.
 • המהירות המותאמת לתנאים ולנסיבות, גם אם היא גבוהה במקצת מן המהירות המותרת.
 • המהירות המרבית המותרת באותה הדרך היא המהירות הסבירה בכל הנסיבות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • ייחשב כנוהג בשכרות.
 • פסילה בפועל מלהחזיק ברישיון נהיגה למשך שנתיים לפחות ופסילה על תנאי לצמיתות.
 • פסילה בפועל מלהחזיק ברישיון נהיגה למשך חמש שנים לפחות.
 • המשך החזקת רישיון הנהיגה יותנה בביצוע בדיקת שכרות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • רק על הנוהגים ברכב.
 • רק על הולכים ברגל.
 • על כל עובר דרך.
 • רק על אדם הלומד נהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • מותר, אבל רק באישור מוקדם ובכתב מאת רשות הרישוי.
 • מותר, אבל רק אם השינוי בוצע על ידי מוסך מורשה.
 • בעל הרכב רשאי להכניס שינויים ברכב בהתאם לרצונו.
 • מותר, בתנאי שבעל הרכב יודיע על כך מראש בכתב ליצרן או לסוכנות הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27


3176
 • רחוב א (A) ורחוב ג (C).
 • רחוב ג (C) בלבד.
 • רחוב א (A).
 • רחוב ב (B) ורחוב ג (C).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28


3132
 • אל תעקוף ואל תנסה לעקוף רכב אחר הנמצא לפני המעבר.
 • מותר לך לעקוף אם אין הולכי רגל במעבר החצייה.
 • מותר לך לעקוף בכביש חד-סטרי.
 • מותר לך לעקוף לפני מעבר החצייה בדרך עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • אסור.
 • מותר, רק ביום.
 • אסור, אלא אם כן הדרך אינה מוארת כראוי ולא תהיה סכנת סינוור.
 • מותר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • מנתיב לפנייה שמאלה או מכל נתיב אחר שאין בו סימון או תמרור האוסר פנייה שכזו.
 • מהנתיב הקרוב ביותר אל שטח ההפרדה, המסומן בחץ ישר (קדימה).
 • רק מנתיב שבו מסומן חץ ישר (קדימה) על פני הכביש.
 • מהנתיב השמאלי בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לאופנוע

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן