שאלה מספר:1 • מותר להדליק אורות ערפל.
 • מותר להדליק אורות גבוהים.
 • חובנ לנהוג במהירות שאינה עולה על חצי מהמהירות המרבית המותרת.
 • מותר להדליק מהבהבי חירום צהובים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • רוחב המטען פחות מ-2.40 מטרים.
 • רוחב המטען יותר מ-1.80 מטרים.
 • רוחב המטען יותר מ-2.50 מטרים.
 • רוחב המטען יותר מ-2.10 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • יש להיכנס לצומת כפי שמורה האור הירוק.
 • מותר להיכנס לצומת בכל מקרה.
 • יש להיכנס לצומת ולעבור בו במהירות.
 • אין להיכנס לצומת כשהוא חסום.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • כל רכב מסחרי.
 • רכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ-12,000 ק״ג, תומך ורכב עבודה.
 • רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 8,000 ק״ג.
 • רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 10,000 ק״ג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • לבדוק ולוודא את תקינותם ואת ניקיונם של המכשירים האופטיים לפני הנסיעה.
 • להחזיק ברכב זוג מכשירים אופטיים, נוסף על הזוג שהוא מרכיב.
 • להיבדק בדיקת ראייה אחת לשישה חודשים על פי הנדרש.
 • להחזיק זוג משקפי שמש, נוסף על המכשירים האופטיים שהוא מרכיב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • קרוב ככל האפשר לשפתו הימנית.
 • במקום שבו נוסע כל רכב אחר.
 • קרוב ככל האפשר לשפתו השמאלית כאשר פניו אל מול התנועה.
 • בשום חלק. הרכיבה על אופניים אינה מותרת בכביש כלל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • המרחק בין שני כלי הרכב לא יהיה יותר מ-150 מטרים.
 • במרחק שבו יוכל נהג הרכב, המוביל את המטען, לראות במראות את רכב הליווי בכביש דו-סטרי.
 • רכב הליווי ישמור על מרחק שלא יפחת מ-100 מטרים מהרכב המוביל מטען.
 • במרחק שבו יישמר קשר עין בין שני נהגי כלי הרכב בכל עת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • כאשר מצבו הגופני או הנפשי עלול לסכן עוברי דרך אחרים.
 • לפני נטילת תרופה ובמשך 24 שעות רצופות לאחר מכן.
 • לא קיים מצב בחוק האוסר נהיגה, אם לנהג רישיון נהיגה תקף.
 • אם הוא לא נח לפחות שמונה שעות לפני תחילת הנהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9


3616
 • אסור לעקוף או לנסות לעקוף בתוך המנהרה ובתחום 50 מטרים לפני ואחרי המנהרה.
 • אסור לעקוף או לנסות לעקוף בתחום 250 מטרים לפני המנהרה.
 • מותר לעקוף גם בתוך המנהרה, אם יש תאורה מספקת.
 • אסור לעקוף או לנסות לעקוף בתחום 100 מטרים לפני המנהרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10


3211
 • אסור לחלוטין.
 • מותר ביום בלבד.
 • מותר, ב"זמן תאורה" בלבד.
 • מותר, כשהכביש בעל שני נתיבים או יותר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • הוא נוהג ברכב שאורכו יותר משמונה מטרים.
 • הוא נוסע בכביש דו-סטרי.
 • מוצב תמרור האוסר פנייה שמאלה.
 • אין הוא נראה לנהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • בעל השליטה ברכב רשאי – ובאישור קצין הבטיחות – להורות לנוהג ברכב לנהוג במשך זמן החורג מן המותר בחוק.
 • בעל השליטה אמנם אחראי, אבל קצין בטיחות של צי רכב רשאי לשנות את שעות העבודה והמנוחה כדרוש, בלי קשר לחוק.
 • בעל השליטה ברכב אינו אחראי לשעות העבודה והמנוחה של הנוהג בו. האחריות כולה חלה על הנהג.
 • בעל השליטה ברכב לא ירשה לנהוג בו יותר משעות העבודה שנקבעו בחוק.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • לאופנועים בלבד.
 • לרכב מסחרי בלבד.
 • לרכב פרטי בלבד.
 • לרכב אטי בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14


3139
 • לא. אין חובת תקינות. די לנסוע במהירות מותרת.
 • לא. הדבר נעשה לפי רצונו של הנהג.
 • לא תמיד, רק ברכב שבו מותקן טכוגרף.
 • כן, בכל עת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • לא, אסור לעקוף.
 • כן, בתנאי שהרכב הנעקף הוא אופנוע.
 • כן, בתנאי שהרכב העוקף לא יעבור את הקו הרצוף הלבן.
 • כן, רק אם הרכב העוקף הוא רכב אטי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • מותר בדרך עירונית ורק בסופי שבוע.
 • אם יש סימון זוויתי על הכביש ובהתאם לסימון.
 • אסור בשום תנאי.
 • מותר בדרך עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • רכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ-6,000 ק״ג.
 • רכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ-10,000 ק״ג.
 • רכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ-3,500 ק״ג.
 • רכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ-8,000 ק״ג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • יעצור ולא ימשיך את נסיעתו ברכב.
 • ימתין עד לטיפול התקופתי של הרכב, ואז יבדוק את הבעיה הזאת.
 • ייסע לאט עד למוסך – לא יותר מעשרה -קמ"ש.
 • יתעלם וימשיך בנסיעתו הרגילה. נורית הבקרה אינה הוכחה לתקלה כלשהי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • שמונה ימים לכל היותר.
 • 12 ימים לכל היותר.
 • שישה ימים לכל היותר.
 • עשרה ימים לכל היותר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • החוק אינו מתייחס למקום החזקתו.
 • בכל רכב מנועי, וכן ברכב שאינו מנועי.
 • בכל רכב מנועי.
 • בכל רכב מנועי, פרט לטרקטור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21


3046
 • חגור בחגורת מותניים.
 • חגור בחגורת בטיחות כלשהי המותקנת ברכב.
 • במושב בטיחות המתאים לגובהו ולמשקלו.
 • חגור בחגורת בטיחות משולבת (שלוש נקודות).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • האט את נסיעתך, צפור והזהר את הולכי הרגל על כוונתך להמשיך בנסיעתך.
 • האט תמיד את נסיעתך ואף עצור אם צריך, ואפשר להולכי הרגל להשלים את החצייה בבטחה.
 • האץ ועבור לפני הולכי הרגל או מאחוריהם, בלי לסכן אותם.
 • עצור ותן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את הכביש משמאל לימין בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • להבטיח שהרכב לא יזוז ממקומו ולא ינוע.
 • להציב משולש אזהרה.
 • להפעיל את כל מחווני הכיוון.
 • להציב שלט "מיד אשוב".
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • כן. חובה לסמן מטען חורג בכל עת.
 • כן. חובה לסמן מטען חורג, אבל רק בזמן תאורה.
 • לא. רכב העומד בדרך, מטענו החורג אינו מהווה סכנה, ולכן אין חובה לסמנו.
 • לא, יש לסמן אותו רק אם החריגה היא מחלקו האחורי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • רשאי, רק אם הנהג עבר עבירה שסיכנה עוברי דרך בפועל.
 • אינו רשאי בשום מקרה.
 • רשאי, אבל רק באישור שופט.
 • רשאי, אם הנהג אינו מוסר את שמו ומענו או אינו מציג את רישיונו כנדרש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26


3704
 • ראשון ייכנס אל הצומת הרכב שממשיך בנסיעה ישר קדימה.
 • רוכב האופנוע (2), הרכב הכחול (1), הרכב שאתה נוהג בו (3).
 • הרכב הכחול (1), רוכב האופנוע (2), הרכב שאתה נוהג בו (3).
 • הרכב שאתה נוהג בו (3), רוכב האופנוע (2), הרכב הכחול (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • עליך לתת זכות קדימה לכלי הרכב הבאים משמאל בלבד.
 • עליך לתת זכות קדימה לכלי הרכב הבאים מימין בלבד.
 • תן זכות קדימה לכלי הרכב המתקרבים בכביש אליו אתה נכנס ולהולכי הרגל שבמדרכה.
 • ביציאה כאמור, כללי מתן זכות קדימה זהים לכללים הנהוגים בצומת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • במושב הקדמי בלבד, בליווי נוסע מבוגר.
 • במושב בטיחות לתינוקות ורק במושב האחורי ברכב.
 • על ברכי נוסע בן יותר מ-21 שנים.
 • במושב הבטיחות, כשגבו של מושב הבטיחות מופנה לחזית הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • הם מוטלים רק אם בית המשפט לא הטיל כל עונש על הנהג.
 • הם מוטלים בנוסף לכל עונש אחר שהטיל בית המשפט על הנהג בשל עבירת תעבורה.
 • הם מאפשרים לקצין משטרה לפסול רישיון נהיגה על כל עבירת תעבורה.
 • הם מוטלים רק על ידי בית המשפט.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • רק באמצעות דיבורית המאפשרת שימוש בטלפון ללא אחיזה בו.
 • כשהנוהג מחזיק במכשיר ביד ימין.
 • רק באמצעות אוזניות המחוברות לשתי האוזניים.
 • אסור לחלוטין להשתמש בטלפון בעת הנהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב משא כבד

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן