שאלה מספר:1 • סטייה בלתי רצונית של הרכב מנתיבו.
 • רצונו לוודא שצריכת הדלק של הרכב תואמת את נתוני יצרן הרכב.
 • רצונו לוודא שצריכת השמן של הרכב תואמת את נתוני יצרן הרכב.
 • רמת זיהום האוויר הנפלט ממנוע הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • נאסר עליו לנוע ללא אישור חברת הביטוח.
 • רשאי לנוע ללא הגבלה אם אין בו סכנת בטיחות לתנועה.
 • נאסר עליו לנוע בדרך, אלא אם כן אושרה תנועתו בטופס ההורדה.
 • רשאי לנוע עד שבוע ימים מיום שהורד מהכביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • בתא המנוע של הרכב.
 • בתא המטען של הרכב.
 • בתא הנהג של הרכב.
 • ליד גלגל החילוף (הגלגל הרזרבי).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • אסור, אם צוין כך במרשם התרופה או על ידי הרופא.
 • כן. תרופות הרגעה אינן משפיעות על הנהיגה.
 • מותר לקחת כדורי הרגעה חצי שעה לפני הנהיגה.
 • אסור, אם הנהג נוטה להיות מושפע מתרופה מסוימת; ומותר, אם אין לו נטייה כזו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • רוחב המטען פחות מ-2.40 מטרים.
 • רוחב המטען יותר מ-1.80 מטרים.
 • רוחב המטען יותר מ-2.50 מטרים.
 • רוחב המטען יותר מ-2.10 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • לא. הוראות הרמזור והוראות התמרורים שוות על פי החוק.
 • לפעמים. העדיפות של הוראות הרמזור חלה בדרך עירונית בלבד.
 • כן. הוראות הרמזור, למעט אור צהוב מהבהב, עדיפות מהוראת כל תמרור.
 • לא. אך תמרור "עצור" עדיף מהוראת אור ירוק ברמזור, באותו כיוון נסיעה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • תן זכות קדימה לרכב שבכביש רק כאשר הכביש הוא דו-סטרי.
 • אין חובה לתת זכות קדימה, והדבר תלוי ברצון הטוב של היוצא מדרך העפר.
 • תן זכות קדימה לרכב הבא מצד ימין וסע לשלום. על הבאים משמאל לתת לך זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה לרכב שבכביש הסלול.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • המתקן שמפעיל הנהג בעת נסיעה במורד תלול וארוך.
 • מתקן המפעיל את מערכת הבלמים באורח עצמאי כאשר לחץ האוויר במערכת הבלמים יורד מתחת ללחץ הדרוש.
 • מתקן הגורם למערכת הבלמים להפעיל כל גלגל באופן עצמאי.
 • מתקן במערכת הבלמים המפעיל בלימה על כל גלגל באופן עצמאי בעת החלקה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • חלק מהדרך שסומן על ידי חברת "שבילי ישראל".
 • חלק מאורך הדרך המיועד לתנועת אופנועים בלבד.
 • חלק מרוחבה של דרך המיועד להולכי רגל בלבד.
 • דרך או חלק מדרך, שאינו כביש, שהוקצה לסוג עוברי דרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • לעבור את הגשר תמיד במהירות המרבית, כדי לפנות את הדרך לרכב הבא מולך.
 • להאט בהתקרבך לגשר וכשאתה עובר עליו.
 • להגביר את מהירותך בהתקרבך לגשר.
 • לעצור תמיד לפני הגשר מטעמי בטיחות ואחר כך לעבור אותו במהירות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • לנהג הנעקף אין עניין ברכב העוקף, והוא ממשיך בנסיעתו כרגיל.
 • ימשיך את נסיעתו בלי לשנות את מהירותו ואת נתיב נסיעתו.
 • יסטה ככל האפשר לשפת הכביש ולא יגביר את מהירותו.
 • יעצור בצד הדרך ויאפשר לתנועה לחלוף על פניו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12


3155
 • להאט עד כדי יכולת עצירה לפני המסילה.
 • להמשיך את הנהיגה כרגיל. אין חובת האטה.
 • לעצור לפני המסילה, במרחק של מטר אחד לפחות מהמסילה.
 • לעצור לפתוח את החלונות ברכב ולהאזין.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • האות במחוון הכיוון יינתן במרחק של 150 מטרים לפני הפנייה.
 • האות במחוון הכיוון יינתן רק במצב שבו יש עוברי דרך אחרים בקרבת מקום.
 • האות יינתן רק לפני פניות ימינה או שמאלה.
 • במקום ובזמן שעוברי דרך אחרים יבחינו באות הניתן.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • מותר, אבל רק בהובלת מכולה בגודל 40 רגל.
 • מותר – אם ניתן אישור קצין משטרה.
 • מותר, אבל רק בעת הובלת מכולה קצרה.
 • אסור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • לאחר מנוחה רצופה של שש שעות.
 • לאחר הפסקת מנוחה רצופה של שבע שעות.
 • לאחר מנוחה רצופה של חמש שעות.
 • לאחר מנוחה רצופה של ארבע שעות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • כן, מותר לנהוג ברכב, אבל הדבר מותנה באישור קצין משטרה ובליווי מתאים.
 • כן, מותר לנהוג ברכב אם התומך גבוה מאוד והגלגלים הקדמיים של הנתמך מורמים.
 • כן – בהעמסת מטען כבד על השלוחה האחורית.
 • אין לנהוג ברכב אם אחד מגלגלי הנתמך או הנגרר אינו בא במגע עם פני הכביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • על חברת ההשכרה, אם הרכב הושכר ממנה.
 • על מי שיצא אחרון מהרכב החונה.
 • על בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב, אלא אם כן הוא הוכיח שלא הוא הנהג ויצביע על הנהג שביצע את העבירה.
 • על בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • רק כשנוסעים בדרך מהירה.
 • רק כשיורד גשם.
 • רק כשיש ערפל או יורד גשם שוטף או יורד שלג.
 • רק כשנוסעים לאחור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • מותר, אך רק במרחק הגדול מ-400 מטרים ממבנה ציבורי וממבנה מגורים.
 • מותר, רק כשהמכלים ריקים.
 • אסור כלל להחנות רכב כזה בדרך עירונית.
 • מותר, בתנאי שלא מעשנים בקרבתו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • רק בדרך שאינה עירונית.
 • רק כשיש תמרור "מעבר חצייה לפניך".
 • רק בכביש עירוני דו-סטרי.
 • בכל מקרה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • ישאיר הודעה בכתב על הרכב שבו פגע ובה פרטיו, פרטי רכבו ופרטי תעודת הביטוח שלו, וידווח למשטרה בתוך 24 שעות.
 • ימתין עד לבואו של נציג חברת הביטוח שלו וידווח למשטרה בתוך 48 שעות.
 • יודיע לתחנת המשטרה על התאונה, בתוך שבעה ימים.
 • ימתין במקום עד שיגיע בעל הרכב שנפגע.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • רשאי, רק אם הנהג עבר עבירה שסיכנה עוברי דרך בפועל.
 • אינו רשאי בשום מקרה.
 • רשאי, אבל רק באישור שופט.
 • רשאי, אם הנהג אינו מוסר את שמו ומענו או אינו מציג את רישיונו כנדרש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • רכב שאינו מנועי, המיועד להיגרר על ידי רכב מנועי מאחוריו.
 • גרור מנועי הבנוי כך שחלקו הקדמי נח על תומך.
 • רכב שהתקלקל בדרך ונגרר על ידי רכב אחר לחילוצו.
 • רכב מנועי המיועד לפי מבנהו להיגרר על ידי רכב אחר מאחוריו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • לא יעלה על המשקל שנקבע על ידי יצרן הרכב.
 • יהיה המטען שנקבע על ידי יצרן הרכב בתוספת של 50 אחוזים לכל היותר.
 • יהיה רק בהתאם לתוצר הצמיגים שברכב.
 • לא יעלה על משקל המטען הרשום ברישיון הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • אסורה, פרט לקטנועים ולאופנועים.
 • מותרת כאשר יש סימון מיוחד לכך.
 • מותרת רק בכביש רחב.
 • אסורה, פרט לרכב שאורכו שלושה וחצי מטרים או פחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • רכב מנועי המשמש – או שנועד לפי מבנהו לשמש – להובלת טובין.
 • רכב מנועי מסחרי המיועד להובלה בשכר, והדבר צוין ברישיון הרכב.
 • רכב מנועי המשמש להובלת טובין ומשקלו יותר מ-8,000 ק״ג.
 • רכב מנועי המשמש להובלת נוסעים וטובין.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27


3111
 • מנתיב 1 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 או מנתיב 1 לנתיב 4.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 4.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • ציית לאות הניתן על ידי שוטר, אתת או תמרור.
 • עבור את החסימה מצד ימין בלבד. הרכב הבא ממול ייתן לך זכות קדימה.
 • סע בזהירות בלי להתייחס לתמרורים המוצבים במקום.
 • עבור בזריזות את החסימה מימין או משמאל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • מפגש של שני כבישים בדרך עירונית, בתנאי ששני הכבישים סלולים באספלט.
 • השטח המתהווה על ידי פגישתם של שני כבישים או יותר.
 • השטח המתהווה על ידי פגישתם של שתי דרכים או יותר במפלסים שונים.
 • השטח המתהווה על ידי מפגש מסילת ברזל וכביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • חייב במדבקות וגם בסרטים על הדופן האחורית של הנתמך.
 • חייב בשני סרטים על הדופן האחורית של הנתמך.
 • חייב בשני סרטים מחזירי אור שעליהם רשום "שמור מרחק".
 • חייב במדבקות על הדופן האחורית של הנתמך.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב משא כבד

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן