שאלה מספר:1 • כל התשובות לא נכונות.
 • כשהאורות ברכב אינם תקינים.
 • ללא מגבים כלל.
 • בצמיגים שעומק חריציהם פחות ממ"מ אחד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2


3704
 • ראשון ייכנס אל הצומת הרכב שממשיך בנסיעה ישר קדימה.
 • רוכב האופנוע (2), הרכב הכחול (1), הרכב שאתה נוהג בו (3).
 • הרכב הכחול (1), רוכב האופנוע (2), הרכב שאתה נוהג בו (3).
 • הרכב שאתה נוהג בו (3), רוכב האופנוע (2), הרכב הכחול (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • להודיע לחברת הביטוח.
 • להודיע על כך למשטרה. חובת הסילוק חלה על העירייה או על מע"צ.
 • להודיע גם למשטרה וגם לחברת הביטוח ולהמתין לבואם.
 • לעצור מיד ולדאוג לסילוקו המידי של המטען שנפל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • את זהותו של בעל הרכב ושהרכב אינו גנוב.
 • שברכב נעשו הטיפולים התקופתיים במועדם.
 • שהוא בקיא בהפעלת הרכב ובשימוש בו.
 • שיש כלי עבודה, גלגל חילוף (גלגל רזרבי) תקין, משולש אזהרה ומדחס אוויר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • שלא חונה כל רכב בצד שמאל של הדרך.
 • שאין רכב בתנועה מצדי השמאלי.
 • שאין רכב בתנועה מימיני.
 • כיוון נכון של המראה השמאלית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6


3155
 • להאט עד כדי יכולת עצירה לפני המסילה.
 • להמשיך את הנהיגה כרגיל. אין חובת האטה.
 • לעצור לפני המסילה, במרחק של מטר אחד לפחות מהמסילה.
 • לעצור לפתוח את החלונות ברכב ולהאזין.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • פרק הזמן שבין תום רבע שעה אחרי שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה לפני זריחתה.
 • פרק הזמן שבו קיים ערפל כבד.
 • פרק הזמן שבין שקיעת השמש לזריחתה למחרת.
 • פרק הזמן שבו נדרש להדליק אורות חנייה ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • אחרי קו העצירה, שמונה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
 • לפני קו העצירה; באין קו עצירה – לפני המחסום; באין מחסום – לפחות ארבעה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
 • במקום ששם שדה הראייה הוא הטוב ביותר בלי להפריע לתנועת הרכבת.
 • לפני המחסום; באין מחסום – שישה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • אין הגבלה לעקיפה בסביבת מנהרה.
 • מ-50 מטרים לפני הכניסה למנהרה ועד 50 מטרים אחרי היציאה ממנה.
 • מהכניסה למנהרה ועד היציאה ממנה.
 • מ-100 מטרים לפני הכניסה למנהרה ועד 100 מטרים אחרי היציאה ממנה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10


3709
 • תן זכות קדימה לרוכב האופנוע (2) ולאוטובוס הצהוב (1).
 • סע קדימה בזהירות. נהגי כלי הרכב (1, 2 ) חייבים לתת לך זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה לאופנוע בלבד (2).
 • תן זכות קדימה לאוטובוס הצהוב בלבד (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • אין חשיבות, ובלבד שהמשקל הכולל לא יהיה יותר מן המותר.
 • כן, חובה לוודא כי המטען ממוקם ומעוגן ברכב באופן שלא יישמט מהרכב.
 • רק העומס על הסרנים האחוריים לא יהיה יותר מן העומס המותר הקבוע בתקנות התעבורה.
 • העומס על הסרנים, מותר שיהיה יותר מן העומס שקבע יצרן הרכב או שקבעו התקנות, עד 20 אחוזים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • שאין לו חומר מסוכן במטען הרכב.
 • שהפנייה נעשית במקום שאינו לפני פסגה בכביש.
 • שהוא מתחיל את הפנייה מהנתיב הימני ביותר.
 • שהוא מתחיל את הפנייה מהנתיב השמאלי ביותר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • בשלט ״זהירות ילדים״.
 • בשלט ״נוסעים״ מלפנים ומאחור.
 • רכב מסחרי, כאמור, אינו זקוק לשילוט מיוחד.
 • בשלט ״נוסעים״ מלפנים בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • יפנה את הגלגלים האחוריים אל המדרכה וישלב הילוך סרק (ניוטרל).
 • יפנה את הגלגלים הקדמיים לכיוון המדרכה וישלב הילוך סרק (ניוטרל – N).
 • יפנה את הגלגלים הקדמיים לכיוון המדרכה וישלב הילוך ראשון.
 • יפנה את הגלגלים הקדמיים לכיוון המדרכה וישלב הילוך אחורי (באוטומט – P).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • גם אם נגנב הרכב, בעל הרכב אחראי עליו.
 • אין לו כל אחריות, אם אין הוא נוהג ברכבו.
 • אחריותו מוחלטת, אלא אם כן יוכיח מי נהג ברכב באותה שעה.
 • האחריות חלה על בעל הרכב רק אם הוא נמצא ברכב בשעה שאדם אחר נוהג בו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-5,000 ק״ג.
 • בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-4,000 ק״ג, פרט לאוטובוס ולרכב מסחרי אחוד.
 • בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-5,000 ק"ג, פרט לאוטובוס.
 • רק ברכב מסוג גורר תומך וברכב מחובר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • מטען הבולט מחלקו הקדמי או האחורי של הרכב והחריגה גדולה מ-150 ס״מ, יש לסמנו בשני משולשים אדומים זוהרים מכל צד.
 • אין חובה לסמן את המטען הבולט בחלקו הקדמי של הרכב, ואילו המטען הבולט מאחור יסומן במשולש אדום זוהר.
 • בחלקו הקדמי של הרכב יסומן המטען במשולש מחזיר אור בצבע לבן, ובחלקו האחורי יסומן במשולש לבן בעל שוליים אדומים מחזירי אור.
 • בחלקו הקדמי של הרכב יסומן המטען במשולש בצבע אדום, ובחלקו האחורי יסומן המטען במשולש בצבע לבן.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • שמונה ימים לכל היותר.
 • 12 ימים לכל היותר.
 • שישה ימים לכל היותר.
 • עשרה ימים לכל היותר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • כשמוצב בדרך תמרור אזהרה מפני החלקה.
 • כשהרכב מצויד במאט מהירות ובדרך הוצב תמרור המזהיר מפני ירידה מסוכנת.
 • כששיעור השיפוע של הירידה גדול משישה אחוזים ואורך הירידה יותר מקילומטר.
 • ברכב שבו מותקן מאט מהירות חלה חובה להפעילו בכל נסיעה, גם במישור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • רכב מסחרי כהגדרתו בחוק וניתן לו היתר להובלת סחורה והסעת נוסעים.
 • רכב מסחרי המשמש להובלה בשכר בלבד.
 • רכב המשמש להסעת נוסעים בלבד.
 • רכב שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק״ג או יותר ורכב המוביל חומרים מסוכנים בכל משקל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • תפעיל את אורות החנייה, תפנה את הגלגלים הקדמיים לשפת הכביש ותשלב להילוך אחורי.
 • תפעיל את בלם העזר (חנייה), תפנה את הגלגלים הקדמיים לשפת הכביש ותשלב להילוך אחורי (פרט לרכב אוטומטי).
 • תפנה את הגלגלים הקדמיים לשפת הכביש ותשלב להילוך קדמי (באוטומט-P).
 • תפעיל את בלם העזר (חנייה) ותפנה את הגלגלים הקדמיים למרכז הכביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • פחות מ-4.20 מטרים.
 • יותר מ-4.80 מטרים.
 • יותר מ-4.00 מטרים.
 • יותר מ-3.80 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-10,000 ק״ג.
 • לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-12,000 ק״ג, לרכב עבודה, לטיולית ולרכב אטי.
 • לכל רכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ-12,000 ק״ג.
 • לכל רכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ-8,000 ק״ג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • בפנייה שמאלה מכביש דו-סטרי.
 • לפני מעגל תנועה.
 • בהתקרבות לצומת.
 • בפניות ימינה שבהן יש רק נתיב אחד בכיוון הנסיעה שלנו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25


3079
 • רק בכביש חד-סטרי.
 • רק בכביש שאינו עירוני.
 • רק בכביש דו-סטרי.
 • בכל כביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • הנפח העצמי של הרכב בתוספת משקל האנשים והמטען שהתירה רשות הרישוי.
 • המשקל העצמי של הרכב, שהתירה רשות הרישוי לרכב.
 • הסך הכולל של המשקל העצמי של הרכב, משקל האנשים שמותר להסיע בו והמטען שהתירה רשות הרישוי להוביל בו.
 • הנפח העצמי של הרכב והמטען שהתירה רשות הרישוי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • אסור, כל עוד הרכב בנסיעה.
 • מותר, אם הנהג מרכיב משקפי מגן בלבד.
 • אסור, גם אם הרכב חונה.
 • מותר, להרגעת הנהג והנוסעים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28


3084
 • משמאל לשטח ההפרדה.
 • בכביש דו–סטרי – בצד שמאל של הכביש.
 • בכביש בעל שלושה נתיבים – בנתיב השמאלי.
 • מימין לשטח ההפרדה -אלא אם כן סומן אחרת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • לא. השוטר אינו רשאי לדרוש כל בדיקה ללא צו של בית המשפט.
 • לא. שוטר אינו רשאי לדרוש כל בדיקה של נהג, בכל מצב ובכל זמן.
 • כן. שוטר רשאי לדרוש בדיקת דם אם היה לו חשד סביר שהנהג נוהג בהשפעת אלכוהול או סמים משכרים.
 • לא. שוטר אינו רשאי לדרוש בדיקת דם לקביעת כמות אלכוהול או סמים משכרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • כן, אף אם ההוראות מנוגדות להוראות תמרור.
 • לא. חייבים לציית רק לשוטר תנועה בהכוונת תנועה בצומת.
 • בדרך כלל לא.
 • כן, לעניין הכוונת תנועה בצומת בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב משא כבד

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן