שאלה מספר:1


3139
 • לא. אין חובת תקינות. די לנסוע במהירות מותרת.
 • לא. הדבר נעשה לפי רצונו של הנהג.
 • לא תמיד, רק ברכב שבו מותקן טכוגרף.
 • כן, בכל עת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2


3147
 • מותר, בתנאי שהשוליים רחבים.
 • מותר רק לרכב ציבורי.
 • מותר רק באור יום.
 • אסור לחלוטין.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3


3154
 • 30 קמ"ש.
 • 40 קמ"ש.
 • 10 קמ"ש.
 • 20 קמ"ש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • מותר בדרך עירונית ורק בסופי שבוע.
 • אם יש סימון זוויתי על הכביש ובהתאם לסימון.
 • אסור בשום תנאי.
 • מותר בדרך עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5


3703
 • הרכב הפרטי האדום ייכנס ראשון (1) ואחריו האופניים (2).
 • רוכב האופניים ייכנס ראשון (2) ואחריו הרכב הפרטי האדום (1).
 • רוכב האופניים ייכנס ראשון (2) ואחריו הרכב שאתה נוהג בו (3).
 • הרכב שאתה נוהג בו ייכנס ראשון (3) ואחריו הרכב הפרטי האדום (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6


31637
 • 7
 • 23
 • 22
 • 27
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7


3697
 • לרכב האדום (2) ואחר כך לרכב הכחול (1).
 • לרכב הכחול (1).
 • אף לא לאחד: כל היתר צריכים לתת לך (3) זכות קדימה.
 • לרכב האדום (2).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8


3110
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 3 או לנתיב 4.
 • מנתיב 2 או מנתיב 1 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 או מנתיב 1 לנתיב 3 או לנתיב 4.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לנהג על ידי שוטר כאשר הנהג עבר עבירת תעבורה כלשהי.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לנהג על ידי שוטר, שמאי או בוחן עקב ליקוי או תאונה ברכב.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לבעל הרכב על ידי מנהל מוסך מורשה לאחר שהתגלתה תקלה ברכב.
 • הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לבעל הרכב על ידי בוחן נהיגה כשהתגלתה תקלה ברכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • מותר לנהוג על המדרכה כשאין עליה הולכי רגל.
 • מותר לנהוג על המדרכה כשיש הפרעה או חסימה בנתיב הנסיעה.
 • אסור בשום אופן לנהוג על המדרכה.
 • מותר לנהוג על המדרכה לשם חצייתה לצורך כניסה לחצרים או יציאה מהם.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • אסור.
 • אסור, אלא אם כן חלפו ארבע שעות מנטילת התרופה.
 • מותר – כאשר השפעתה של התרופה מזיקה לאורך זמן.
 • מותר, כי התרופות אינן משפיעות על רמת הנהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • שמונה ימים לכל היותר.
 • 12 ימים לכל היותר.
 • שישה ימים לכל היותר.
 • עשרה ימים לכל היותר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13


3720
 • צפור לרוכב האופנוע להזהירו ותמשיך בנסיעה
 • תן זכות קדימה לרוכב האופנוע.
 • המשך בנסיעה ישר ותהבהב באורות הגבוהים לרוכב האופנוע
 • המשך לנסוע. על רוכב האופנוע לתת לך זכות קדימה
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • אחרי קו העצירה, שמונה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
 • לפני קו העצירה; באין קו עצירה – לפני המחסום; באין מחסום – לפחות ארבעה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
 • במקום ששם שדה הראייה הוא הטוב ביותר בלי להפריע לתנועת הרכבת.
 • לפני המחסום; באין מחסום – שישה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • האטת מהירות הנסיעה לפני כניסה לדרך מהירה.
 • האטת הרכב – ואף עצירה – בכל מקרה שצפויה סכנה.
 • האטת הנסיעה כשהרכב מלא עד אפס מקום בנוסעים.
 • האטה למהירות סבירה לפני התחלת ירידה ארוכה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • לשמור מרחק 100 מטרים לפחות מאחוריו.
 • לשמור מרחק 150 מטרים לפחות מאחוריו.
 • לשמור מרחק 200 מטרים לפחות מאחוריו.
 • לשמור מרחק 50 מטרים לפחות מאחוריו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17


3160
 • מותר להמשיך בנסיעה בתנאי שנוהגים בזהירות.
 • מותר להמשיך בנסיעה כשהמחסום התחיל להתרומם.
 • מותר להמשיך בנסיעה כל עוד המחסום לא הגיע למצבו התחתון וננעל.
 • אסור להמשיך בנסיעה כל עוד המחסום נמצא בתנועה לכל כיוון או כשהוא במצב אופקי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • מותר לקרוא, אבל אסור לשלוח מסרון בטלפון.
 • הדבר אסור לחלוטין, פסול ומסוכן.
 • הנהג רשאי לשלוח ורשאי לקרוא, בתנאי שהדבר נעשה בזהירות.
 • מותר לשלוח, אבל אסור לקרוא מסרון בטלפון.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • חריגה עד לרוחב מטען של 3.40 מטרים, כשהמטען הוא יחידה אחת.
 • חריגה עד לרוחב מטען של 2.50 מטרים, כשהמטען הוא יחידה אחת.
 • חריגה עד לרוחב מטען של 2.60 מטרים, כשהמטען הוא יחידה אחת.
 • חריגה עד לרוחב מטען של 2.10 מטרים, כשהמטען הוא יחידה אחת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20


3012
 • עצירת רכב לפרק זמן מוגדר, לשם פריקת מטען שלא ברציפות.
 • העמדת רכב לצורך טעינת מטען בלבד שלא ברציפות.
 • העמדת רכב לזמן כלשהו שלא לשם העלאת אנשים או הורדתם או טעינת מטען או פריקתו מיד, ללא הפסקות.
 • עצירת הרכב למשך יותר מ-30 שניות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • עליך לוודא שהנוסע במושב האחורי משמאל יצא מן הרכב לכביש בזהירות רבה.
 • עליך להדליק אורות חנייה אם אין תאורה ברחוב.
 • לפני יציאתך ממנו עליך לוודא שיציאתך אינה מפריעה לעובר דרך כלשהו.
 • עליך לוודא שהמרחק בין הרכב למדרכה אינו עולה על מטר אחד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • כן. בזמן שיקבע הנוהג ברכב.
 • לא. ניתן להסתפק בצילום המתאים למקור.
 • כן. במקום ובזמן שיקבע השוטר.
 • לא. ניתן להסתפק בצילום החתום בידי בעל הרכב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • רק כאשר הוא נוהג בזמן הלילה ובתנאי שהחובה רשומה ברישיון הנהיגה שלו.
 • כשהוא נוהג בשעות שבהן הראות מוגבלת ובעת סינוור.
 • רק כאשר הוא נוהג בזמן תאורה ובתנאי שהחובה רשומה ברישיון הנהיגה שלו.
 • אם צוין ברישיון הנהיגה שלו כי הוא חייב להרכיב אותם בעת הנהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • האות לא יהיה ממושך יותר מן הדרוש.
 • האות יינתן בקצב מהיר ואחיד.
 • האות יינתן על ידי צפירה ארוכה ומתמשכת.
 • החוק מחייב שלוש צפירות לפחות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-5,000 ק״ג.
 • בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-4,000 ק״ג, פרט לאוטובוס ולרכב מסחרי אחוד.
 • בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-5,000 ק"ג, פרט לאוטובוס.
 • רק ברכב מסוג גורר תומך וברכב מחובר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • להפעיל את ארבעת מחווני הכיוון ולהדליק את אורות הרוחב.
 • להפעיל את ארבעת מחווני הכיוון ולהציב פנס נייד.
 • להציב משולש אזהרה תמיד וגם להציב פנס נייד או להפעיל את ארבעת מחווני הכיוון (אורות המצוקה).
 • להציב משולש אזהרה ולהפעיל מחוון כיוון ימני.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • המרחק בין מרכז הסרן האחורי ביותר למרכז הסרן הקדמי ביותר.
 • האורך הכללי של הרכב בין הפגוש האחורי לבין מרכז הגלגל הקדמי.
 • המרחק שבין קצות השלדה – הקדמי והאחורי.
 • המרחק בין הנקודה הקיצונית שבחזית הרכב לנקודה הקיצונית שבחלקו האחורי
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • הוראת תמרור "תן זכות קדימה" עדיפה מהוראת רמזור שאינו מהבהב.
 • הוראת תמרור עדיפה תמיד (רמזור עלול להתקלקל).
 • הוראת תמרור "עצור" עדיפה מהוראת רמזור שאינו מהבהב.
 • הוראת רמזור (פרט לאור צהוב מהבהב) עדיפה מהוראת תמרור שמשמעותו מתן זכות קדימה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • מותר, בתנאי שרכבת אינה נראית ואינה נשמעת.
 • מותר, אם הנעקף הוא אופנוע.
 • אסור בהחלט.
 • מותר, אם הרכב הנעקף הוא טרקטור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • בכל רכב מנועי, למעט רכב נוסעים פרטי, טרקטור, אופנוע ותלת-אופנוע.
 • בכל רכב מסחרי, באוטובוס ציבורי ובטרקטור.
 • בכל משאית ובאוטובוס ציבורי בלבד.
 • ברכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב משא כבד

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן