שאלה מספר:1 • הנוהג ברכב ציבורי וברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-6,000 ק״ג והמסיע או המורשה להסיע 11 נוסעים ויותר.
 • כל בעל רישיון נהיגה מדרגה B.
 • כל בעל רישיון נהיגה מדרגה 1.
 • נהגים המובילים חומר מסוכן.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • רק על הנוהגים ברכב.
 • רק על הולכים ברגל.
 • על כל עובר דרך.
 • רק על אדם הלומד נהיגה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • משא רכין.
 • בכל רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 7,500 ק"ג.
 • בכל רכב מסחרי ובטרקטור משא.
 • בכל רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • אין חשיבות, ובלבד שהמשקל הכולל לא יהיה יותר מן המותר.
 • כן, חובה לוודא כי המטען ממוקם ומעוגן ברכב באופן שלא יישמט מהרכב.
 • רק העומס על הסרנים האחוריים לא יהיה יותר מן העומס המותר הקבוע בתקנות התעבורה.
 • העומס על הסרנים, מותר שיהיה יותר מן העומס שקבע יצרן הרכב או שקבעו התקנות, עד 20 אחוזים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • רק כשנוסעים בדרך מהירה.
 • רק כשיורד גשם.
 • רק כשיש ערפל או יורד גשם שוטף או יורד שלג.
 • רק כשנוסעים לאחור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • מותר להוביל מטען שמשקלו אינו יותר מ-1,000 ק"ג.
 • מותר, בתוך הרכב, בתא המטען או על הגגון.
 • מותר, רק על גגון הרכב.
 • אסור בהחלט.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • מותר, לנוסעים בוגרים בלבד.
 • מותר, בנסיעה בדרכי עפר.
 • מותר, ברכב אספנות בלבד.
 • אסור, למעט באופנוע.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • המשקל הכולל המותר של רכב משא.
 • משקל המטען והמשקל העצמי של הרכב (יחד).
 • המשקל המרבי (בק"ג) של מטען, שמותר להעמיס על הרכב.
 • המשקל העצמי של הרכב, כולל מים, שמן, דלק ומשקל הנהג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • בכל מקרה שיש הכרח להעמיד רכב בדרך.
 • רק כשמעמידים רכב מקולקל בכביש עירוני.
 • רק כשמעמידים רכב מקולקל לפרק זמן של יותר מ-24 שעות.
 • רק כשמשאירים רכב מקולקל ללא השגחה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • כיבוי האור הגבוה בפנסי החזית והדלקת האור הנמוך.
 • שינוי גובה אלומת אורות החנייה.
 • כיבוי האור הגבוה והדלקת אור ערפל.
 • כיבוי האור הנמוך והדלקת האור הגבוה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • רכב מנועי המשמש – או שנועד לפי מבנהו לשמש – להובלת טובין.
 • רכב מנועי מסחרי המיועד להובלה בשכר, והדבר צוין ברישיון הרכב.
 • רכב מנועי המשמש להובלת טובין ומשקלו יותר מ-8,000 ק״ג.
 • רכב מנועי המשמש להובלת נוסעים וטובין.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12


3112
 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 5.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 6.
 • מנתיב 2 לנתיב 5.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • כן. כל עובר דרך חייב בציות לתמרורים.
 • כן, בהיותו על הכביש בלבד.
 • כן, בהיותו על המדרכה בלבד.
 • לא. רק הנוהגים ברכב חייבים לציית להוראות הניתנות בתמרור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • הוא נוהג ברכב שאורכו יותר משמונה מטרים.
 • הוא נוסע בכביש דו-סטרי.
 • מוצב תמרור האוסר פנייה שמאלה.
 • אין הוא נראה לנהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • במקום שהרכב אינו נראה לעיני נהג אחר המתקרב מכל צד שהוא.
 • כשמוצב תמרור האוסר פניית פרסה.
 • כשהוא מתקרב לפסגה תלולה או לעקומה בדרך.
 • כל התשובות נכונות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • הנהג חייב להאיר בפנסי הרוחב ב"זמן תאורה".
 • מותר לנהוג בכל עת גם אם פנסי הרוחב אינם פועלים.
 • הנהג אינו חייב להאיר בפנסי הרוחב ב"זמן התאורה".
 • הנהג חייב להאיר בפנסי הרוחב רק בדרך שאינה עירונית.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17


3707
 • סע. לך (3) יש זכות קדימה בצומת.
 • תן זכות קדימה לשני כלי הרכב (1, 2).
 • תן זכות קדימה לרכב הירוק (1).
 • תן זכות קדימה לרכב האדום (2).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • תשעה חודשים, אלא אם כן עמד בעליו בבדיקות ובמבחנים כפי שתורה רשות הרישוי.
 • ארבעה חודשים, אלא אם כן עמד בעליו בבדיקות ובמבחנים כפי שתורה רשות הרישוי.
 • שישה חודשים, אלא אם כן עמד בעליו בבדיקות ובמבחנים כפי שתורה רשות הרישוי.
 • שנה אחת, אלא אם כן עמד בעליו בבדיקות ובמבחנים כפי שתורה רשות הרישוי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • 40 ס"מ.
 • 80 ס"מ.
 • 50 ס"מ.
 • 60 ס"מ.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • אסור.
 • מותר, רק ביום.
 • אסור, אלא אם כן הדרך אינה מוארת כראוי ולא תהיה סכנת סינוור.
 • מותר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • רכב שאינו מנועי, המיועד להיגרר על ידי רכב מנועי מאחוריו.
 • גרור מנועי הבנוי כך שחלקו הקדמי נח על תומך.
 • רכב שהתקלקל בדרך ונגרר על ידי רכב אחר לחילוצו.
 • רכב מנועי המיועד לפי מבנהו להיגרר על ידי רכב אחר מאחוריו.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • מותר לפנות פניית פרסה שמאלה, רק אם מסומן בנתיב חץ המכוון ימינה.
 • כל התשובות נכונות.
 • פניית פרסה שמאלה מותרת לרכב נוסעים פרטי בלבד.
 • מותר לפנות פניית פרסה כשאין הפרעה לתנועה ואין תמרור או סימון האוסר את פניית הפרסה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • כל התשובות נכונות.
 • ברחובות דו-סטריים.
 • באזור שבו נאסרה החנייה וההעמדה של רכב כזה בתמרור שהציבה רשות התמרור המקומית.
 • בכל כביש שרוחבו קטן מעשרה מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • על הנהג ועל הנוסע לצדו.
 • על בעל הרכב, אלא אם כן יוכיח שהרכב היה נהוג בידי אדם אחר ומי היה אדם זה.
 • אין חשיבות לדבר, העיקר שהקנס ישולם.
 • על מי שמעסיק את הנהג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • כל חלק של הדרך (מדרכה, שול, אי-תנועה וכו), המוגבה מעל הכביש.
 • שטח לאורך הכביש, המאפשר לעוברי הדרך לעצור בו, להחנות בו את רכבם או לעמוד עליו לצורך התרעננות.
 • כל שטח המסומן על הכביש ואסור לנסיעה.
 • שטח הפרדה המחלק את הדרך לאורכה באמצעות התקן מוגבה מעל הכביש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • יש לעבור את המקום מצדו השמאלי.
 • יש לעבור את המקום מצדו הימני, אלא אם כן סומן אחרת.
 • מותר לך לעבור את המקום מצדו הימני או השמאלי.
 • יש להמשיך בנסיעה בהתאם לגודל המבנה או העמוד או השטח הסגור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • אין הגבלה לעקיפה בסביבת מנהרה.
 • מ-50 מטרים לפני הכניסה למנהרה ועד 50 מטרים אחרי היציאה ממנה.
 • מהכניסה למנהרה ועד היציאה ממנה.
 • מ-100 מטרים לפני הכניסה למנהרה ועד 100 מטרים אחרי היציאה ממנה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • רשאי. מלווה של נוהג חדש אינו נוהג ברכב ולכן אין חשיבות לשאלת שכרותו.
 • לא. אדם הנתון תחת השפעת אלכוהול אינו רשאי להיות מלווה של נוהג חדש.
 • רשאי, ובלבד שחלפה שעה אחת מסיום שתיית המשקה.
 • כן, אם מלאו לו יותר מ-26 שנים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • לרכב ביטחון בלבד.
 • רק לנוהגים ברכב פרטי.
 • רק לאופנועים ולאופניים.
 • רק לרכב המוביל לפחות ארבעה נוסעים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • בכל רכב משא.
 • רק ברכב מחובר או נתמך
 • ברכב שרוחבו הכולל המותר 180 ס״מ או פחות
 • ברכב שרוחבו 210 ס״מ או יותר.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב משא קל

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן