שאלה מספר:1


3139
 • 90 קמ"ש.
 • 110 קמ"ש.
 • .80 קמ"ש
 • 100 קמ"ש.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2


3210
 • מותר, כשהנתיב רחב משניים וחצי מטרים.
 • מותר, רק ב"זמן תאורה".
 • אסור לחלוטין.
 • מותר, בדרך עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • כן, אבל רק בצד הדרך ולצורך רענון הנהג.
 • לא. אסור לעצור רכב בדרך מהירה, למעט עצירה בשול הדרך כשהרכב התקלקל ואי אפשר להמשיך בנסיעה.
 • כן, אבל רק לשם העלאת נוסעים.
 • כן, אבל רק לשם הורדת נוסעים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • על הנוהג ברכב.
 • על בעל הרכב אף על פי שאינו נוהג ברכב באותו הזמן.
 • על האדם המכוון את הנהג בעת הנסיעה לאחור.
 • על כל הנמצאים בקרבת הרכב הנוסע לאחור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5 • הנהג חייב ללבוש אפוד ביציאתו מן הרכב רק אם יש כלי רכב אחרים בדרך.
 • היוצא ראשון מהרכב חייב ללבוש אפוד זוהר תקני ביציאתו מן הרכב.
 • חובת לבישת אפוד מוטלת על הנהג בלבד, ולא על אדם אחר היוצא מן הרכב.
 • אין חובה כלשהי. חובת לבישת אפוד מוטלת בדרך עירונית בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6 • 3,000 ק"ג.
 • 5,000 ק"ג.
 • 4,000 ק"ג.
 • 2,500 ק"ג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • 80
 • 110
 • 90
 • 100
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • מותר לעבור על פניו מצדו הימני, רק אם הוא רכב אטי.
 • אסור לעבור על פניו מצדו הימני.
 • מותר לעבור על פניו מצדו הימני.
 • מותר לעבור על פניו מימינו רק ברכב נוסעים פרטי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • אסור לו לנסוע בתוך נתיב לתחבורה ציבורית ואסור לו לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.
 • מותר לו לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת, אבל רק כשהוא נוסע בתוך נתיב לתחבורה ציבורית.
 • מותר לו לנסוע בתוך נתיב לתחבורה ציבורית, אך אסור לו לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.
 • מותר לו לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • בכל ירידה בכביש.
 • רק כאשר מצוין שיעור השיפוע על תמרור האזהרה מפני ירידה תלולה.
 • כששיעור השיפוע של הירידה גדול משישה אחוזים ואורכה של הירידה יותר מקילומטר.
 • כשמוצב תמרור המתריע על ירידה תלולה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • כאשר לא נגרמת הפרעה לתנועה, שדה הראייה פנוי ואין תמרור האוסר זאת.
 • רק ברכב הנע על יותר משני גלגלים.
 • רק כאשר ניתן לפנות מצד ימין של הכביש ולהשלים את הפנייה בלי לעצור בתהליך.
 • רק כאשר אדם נוסף מכוון את הנהג.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12 • כאשר שדה הראייה מוגבל או חסום.
 • אבל העקיפה מותרת, אם משקל מכוניתך יותר מ-4,000 ק"ג.
 • רק כאשר מוצב תמרור "סכנה כללית".
 • רק כאשר מוצב תמרור האוסר עקיפה, אבל העקיפה מותרת ביום בלבד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • שניים, אלא אם כן התירה רשות הרישוי אחרת.
 • שניים, ובתנאי שאורכם הכולל לא יעלה על 15 מטרים.
 • אחד, אלא אם כן התירה רשות הרישוי אחרת.
 • רכב אחד בלבד ואין אפשרות להתיר יותר מאחד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • בעקיפת רכב הנוסע במהירות המרבית המותרת.
 • אף פעם. מצב כזה אינו חוקי.
 • בעקיפת רכב החונה בצד הדרך.
 • בעת עקיפת רכב הנוסע בדרך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15 • לא.
 • כן, אבל רק בדרך שאינה עירונית.
 • כן, כאשר הדבר נחוץ לקיצור זמן העקיפה.
 • כן, אבל רק בדרך רב-נתיבית ולזמן קצר.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • יש לעבור את המקום מימין בלבד.
 • בדרך עירונית אפשר לעבור את המקום מימין או משמאל; בדרך שאינה עירונית - תמיד מימין.
 • מותר לך לעבור את המקום מצדו הימני, או מצדו השמאלי, אלא אם כן סומן אחרת.
 • יש לעבור את המקום משמאל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • אי עצירה בקו העצירה הסמוך לרמזור.
 • אי הצמדת שלט "נהג חדש" על השמשה האחורית ברכב.
 • נהיגת רכב מנועי ללא ביטוח תקף.
 • אי ציות לרמזור אדום או אי מתן זכות קדימה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • הפנייה אסורה.
 • פנייה כזו מותרת כשבכביש מסומנים שני נתיבים או יותר לפנייה שמאלה.
 • פנייה כזו מותרת בצומת מרומזר בלבד.
 • מותר רק מכביש חד-סטרי לכביש חד-סטרי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19 • פועל רק בעת נסיעה לאחור.
 • חובה להתקינו רק באוטובוסים.
 • פועל אוטומטית בזמן הערפל.
 • אפשר להדליק רק כשאורות החזית מאירים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20 • כאשר הוא נפסל מלקבל רישיון נהיגה או שנתגלו אצלו ליקויי בריאות המסכנים אותו ואת האחרים.
 • כשהאדם ריצה עונש מאסר של שנה בגין נהיגה בשיכרות, לפני הגשת הבקשה לקבלת הרישיון.
 • כשהאדם המבקש רישיון נהיגה אינו יודע קרוא וכתוב.
 • כשמדובר בעולה חדש ממדינה שאין בה חוקי תנועה מקובלים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21 • מותר – בלילה בלבד.
 • מותר.
 • אסור בתחום 12 מטרים אחרי המעבר.
 • אסור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • לא, אין חובה לציית.
 • כן, חובה לציית, ובזהירות רבה.
 • כן, פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור "הכניסה אסורה".
 • כן, פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור "עצור".
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • להוציא את המפתח ממתג ההצתה, להציב משולש אזהרה ולהפעיל את בלם העזר (חנייה).
 • להפסיק את פעולת המנוע, להציב משולש אזהרה ולנעול את דלתות הרכב.
 • להפסיק את פעולת המנוע, להוציא את המפתח ממתג ההצתה ולהפעיל את בלם העזר (חנייה).
 • להציג את תו החנייה בשמשה הקדמית בצד שמאל במקום בולט לעיני הפקח העירוני.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24 • כשאני יכול להשלים את העקיפה בזריזות.
 • כשהנתיב הימני פנוי ואני ממהר, והרכב הנעקף נוסע לאט.
 • כשיש כמה נתיבים בכיוון נסיעתי.
 • כשהרכב האחר נוסע בנתיב המיועד לפנייה שמאלה והוא מאותת שמאלה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25


3139
 • כל מהירות ובלבד שהנהג שולט שליטה מלאה ברכב.
 • מהירות סבירה שתאפשר לנהג שליטה ברכב, בהתחשב בכל הנסיבות ולא גבוהה מהרשום בחוק.
 • בכביש סלול – 80 קמ"ש; בדרך עפר-40 קמ"ש.
 • המהירות המרבית שאליה מסוגל להגיע הרכב בנסיבות הקיימות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • גשר מעל פני הכביש או מנהרה שיועדו למעבר הולכי רגל.
 • מקום מעבר של תלמידי בתי הספר.
 • כל מקום בכביש שהולכי רגל נוהגים לעבור בו.
 • חלק הכביש שיועד על פי סימון או תמרור לחצייה של הולכי רגל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • להודיע לחברת הביטוח.
 • להודיע על כך למשטרה. חובת הסילוק חלה על העירייה או על מע"צ.
 • להודיע גם למשטרה וגם לחברת הביטוח ולהמתין לבואם.
 • לעצור מיד ולדאוג לסילוקו המידי של המטען שנפל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28 • הם מוטלים רק אם בית המשפט לא הטיל כל עונש על הנהג.
 • הם מוטלים בנוסף לכל עונש אחר שהטיל בית המשפט על הנהג בשל עבירת תעבורה.
 • הם מאפשרים לקצין משטרה לפסול רישיון נהיגה על כל עבירת תעבורה.
 • הם מוטלים רק על ידי בית המשפט.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • אמבולנס.
 • רכב שיטור משולב.
 • רכב כיבוי אש.
 • רכב חילוץ.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30


3155
 • כשתמרור "עצור" או רמזור אדום מוצבים בכיוון נסיעתך.
 • מותר לחצות לאחר מתן זכות קדימה לכלי הרכב המתרחקים מהמפגש, בלי להפריע להם.
 • כשהמחסום מתחיל להתרומם.
 • כשהמפגש פנוי, המחסום מורם ואפשר להשלים את החצייה בבטחה.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב משא קל

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן