שאלה מספר:1 • להוציא את המפתח ממתג ההצתה, להציב משולש אזהרה ולהפעיל את בלם העזר (חנייה).
 • להפסיק את פעולת המנוע, להציב משולש אזהרה ולנעול את דלתות הרכב.
 • להפסיק את פעולת המנוע, להוציא את המפתח ממתג ההצתה ולהפעיל את בלם העזר (חנייה).
 • להציג את תו החנייה בשמשה הקדמית בצד שמאל במקום בולט לעיני הפקח העירוני.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:2 • האות במחוון הכיוון יינתן במרחק של 150 מטרים לפני הפנייה.
 • האות במחוון הכיוון יינתן רק במצב שבו יש עוברי דרך אחרים בקרבת מקום.
 • האות יינתן רק לפני פניות ימינה או שמאלה.
 • במקום ובזמן שעוברי דרך אחרים יבחינו באות הניתן.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:3 • אחרי קו העצירה, שמונה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
 • לפני קו העצירה; באין קו עצירה – לפני המחסום; באין מחסום – לפחות ארבעה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
 • במקום ששם שדה הראייה הוא הטוב ביותר בלי להפריע לתנועת הרכבת.
 • לפני המחסום; באין מחסום – שישה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:4 • הנפח העצמי של הרכב בתוספת משקל האנשים והמטען שהתירה רשות הרישוי.
 • המשקל העצמי של הרכב, שהתירה רשות הרישוי לרכב.
 • הסך הכולל של המשקל העצמי של הרכב, משקל האנשים שמותר להסיע בו והמטען שהתירה רשות הרישוי להוביל בו.
 • הנפח העצמי של הרכב והמטען שהתירה רשות הרישוי.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:5


3720
 • צפור לרוכב האופנוע להזהירו ותמשיך בנסיעה
 • תן זכות קדימה לרוכב האופנוע.
 • המשך בנסיעה ישר ותהבהב באורות הגבוהים לרוכב האופנוע
 • המשך לנסוע. על רוכב האופנוע לתת לך זכות קדימה
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:6


3155
 • להאט עד כדי יכולת עצירה לפני המסילה.
 • להמשיך את הנהיגה כרגיל. אין חובת האטה.
 • לעצור לפני המסילה, במרחק של מטר אחד לפחות מהמסילה.
 • לעצור לפתוח את החלונות ברכב ולהאזין.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:7 • מותר לו לעקוף רק אם במעבר החצייה יש רמזור.
 • אסור לו לעקוף את הרכב שעצר לפני המעבר.
 • מותר לו לעקוף את הרכב שעצר לפני המעבר, בתנאי שיעקוף בזהירות.
 • מותר לנהג הרכב לעקוף את הרכב שעצר, אך הדבר אסור בזמן- תאורה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:8 • 30 מטרים.
 • 75 מטרים.
 • 150 מטרים.
 • 100 מטרים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:9 • מותר להדליק אורות ערפל.
 • מותר להדליק אורות גבוהים.
 • חובנ לנהוג במהירות שאינה עולה על חצי מהמהירות המרבית המותרת.
 • מותר להדליק מהבהבי חירום צהובים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:10 • אין הגבלה על עצירה וחנייה, אלא אם כן מוצב תמרור מתאים.
 • העצירה והחנייה אסורות אף בשול הדרך.
 • העצירה מותרת לאוטובוסים בלבד.
 • העצירה והחנייה מותרות רק במקביל למדרכה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:11 • שניים, אלא אם כן התירה רשות הרישוי אחרת.
 • שניים, ובתנאי שאורכם הכולל לא יעלה על 15 מטרים.
 • אחד, אלא אם כן התירה רשות הרישוי אחרת.
 • רכב אחד בלבד ואין אפשרות להתיר יותר מאחד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:12


3727
 • הנתיב השמאלי.
 • הנתיב הימני – תמיד.
 • הנתיב הפנוי יותר.
 • לא משנה איזה נתיב.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:13 • אין חובה לאותת אם הסטייה משמעותית וכל הנהגים מבחינים בה.
 • אין חובה לאותת בזמן הסטייה מנתיב לנתיב.
 • בסטייה לא משמעותית מהנתיב אין חובה לאותת.
 • חובה לאותת לפני כל סטייה מנתיב הנסיעה, ועד להשלמתה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:14 • רק לרכב הנוסע במהירות גבוהה.
 • לכל רכב המתקרב בכביש מכל כיוון שהוא.
 • רק לרכב הבא מימין.
 • רק לרכב הבא משמאל.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:15


3155
 • חובה עליו להאט תמיד.
 • עליו להתנהג כרגיל. נהיגה זהירה מחויבת רק כאשר נראית או נשמעת רכבת מתקרבת.
 • רק לכבות רדיו המותקן ברכב.
 • עליו להתנהג כרגיל. במפגש שיש בו מחסום ניתן להיות פחות ערניים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:16 • בהילוך סרק, לחיסכון בדלק.
 • בהילוך משולב ובלחיצה רצופה על דוושת המצמד.
 • אחד ההילוכים חייב להיות משולב ומופעל.
 • בהילוך גבוה ובלחיצה רצופה על דוושת הבלם.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:17 • מותר, בתנאי שיותקנו על ידי חשמלאי מוסמך.
 • מותר, בתנאי שיעמדו בתקן האירופי החדש.
 • באישור רשות הרישוי בלבד.
 • מותר להתקין פנסים סימטריים נוספים.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:18 • בשתי לוחיות מחזירות אור מאחור.
 • בארבעה פסים מחזירי אור, שניים אנכיים ושניים אופקיים.
 • רכב שאין לו דופן אחורית, אין חובה לסמן אותו במחזירי אור.
 • בשני פסים זוהרים על הפגוש האחור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:19


3709
 • תן זכות קדימה לרוכב האופנוע (2) ולאוטובוס הצהוב (1).
 • סע קדימה בזהירות. נהגי כלי הרכב (1, 2 ) חייבים לתת לך זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה לאופנוע בלבד (2).
 • תן זכות קדימה לאוטובוס הצהוב בלבד (1).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:20


3082
 • 8
 • 2
 • 1
 • 4
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:21


3113
 • מנתיב 1 לנתיב 4.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 4.
 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 4.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:22 • הרכב מזהם את האוויר במידה העולה על המותר.
 • צריכת הדלק ברכב עולה על המידה שקבע יצרן הרכב.
 • לחץ האוויר בצמיגים פחות ממחצית הלחץ הדרוש.
 • צריכת השמן ברכב מופרזת.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:23 • רק כשנוסעים בדרך מהירה.
 • רק כשיורד גשם.
 • רק כשיש ערפל או יורד גשם שוטף או יורד שלג.
 • רק כשנוסעים לאחור.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:24


3715
 • תמתין ותיתן לרכב הצהוב (1) לעבור לפניך.
 • תעצור (2) לפני הכניסה לצומת ותבדוק את מצב התנועה והתימרור.
 • תמשיך בנסיעתך בזהירות, אגב שמירת קשר עין עם הרכב הצהוב (1). עליו לתת לך זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה לרכב הצהוב (1), כי הוא בא מימינך.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:25 • כל התשובות לא נכונות.
 • כשהאורות ברכב אינם תקינים.
 • ללא מגבים כלל.
 • בצמיגים שעומק חריציהם פחות ממ"מ אחד.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:26 • רק בפניות שמאלה בצמתים.
 • כאשר אתה מתכוון להתחיל בנסיעה או להפנות את רכבך או לסטות מנתיבך.
 • רק לפני עקומה חדה.
 • בהתקרבך למפגש מסילת ברזל או למעבר חצייה.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:27 • לכל סוגי כלי הרכב, בשעות הלילה, בהתאם לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס.
 • לרכב פרטי, רק בשבתות ובחגים, בהתאם לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס.
 • לרכב פרטי בשעות הלילה, בהתאם לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס.
 • לאופנועים, רק בשבתות ובחגים, בהתאם לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:28


3717
 • הרכב האדום (1), האופנוע (2), הרכב שלך (3).
 • האופנוע (2), הרכב שלך (3), הרכב האדום (1).
 • הרכב האדום (1), הרכב שלך (3), האופנוע (2).
 • האופנוע (2), הרכב האדום (1), הרכב שלך (3).
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:29 • המהירות המתאימה לתנאים ולנסיבות ואינה גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.
 • המהירות שהנוסעים ברכב מאיצים לנסוע בה. הנוסעים צודקים תמיד.
 • המהירות המותאמת לתנאים ולנסיבות, גם אם היא גבוהה במקצת מן המהירות המותרת.
 • המהירות המרבית המותרת באותה הדרך היא המהירות הסבירה בכל הנסיבות.
קטגוריה : חוקי התנועה

שאלה מספר:30 • עד לגובה הדפנות של ארגז המטען, לרבות הסולמות של הרכב.
 • עד לגובה הדופנות של ארגז המטען, למעט סולמות של הרכב.
 • עד לגובה הדלת האחורית של ארגז המטען.
 • עד לגובה החלון האחורי של תא הנהג.
קטגוריה : חוקי התנועה

מבחן תאוריה לרכב משא קל

לפניך 30 שאלות לרשותך 40 דקות לענות על כל השאלות , בתום הזמן הקצוב תוצג תוצאת המבחן